Shot by Joanna Szproch
;
veronika dorosheva HEINRICH BART CAMPAIGN
veronika dorosheva HEINRICH BART CAMPAIGN
veronika dorosheva HEINRICH BART CAMPAIGN
veronika dorosheva HEINRICH BART CAMPAIGN
veronika dorosheva HEINRICH BART CAMPAIGN
veronika dorosheva HEINRICH BART CAMPAIGN
veronika dorosheva HEINRICH BART CAMPAIGN